Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Práce

Nabídka práce: referent MěÚ Dvůr Králové (úsek vodního hospodářství na OŽP)

Redakce / 31.05.2020, Dvůr Králové nad Labem
Město Dvůr Králové nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce odborné referentky/odborného referenta odboru životního prostředí na úseku vodního hospodářství Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Uzávěrka přihlášek je 22. června 2020.
 

druh práce: odborná referentka/odborný referent (úředník dle zákona č. 312/2002 Sb.)

místo výkonu práce: Dvůr Králové nad Labem

platová třída*: 10. třída

pracovní poměr: na dobu neurčitou

termín nástupu: srpen 2020, případně dle dohody 

Předpoklady:

 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka, být fyzickou osobou, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt; 

Požadavky:

 • dosažené vzdělání: minimálně vyšší odborné se zaměřením na vodní hospodářství nebo na životní prostřed
 • znalosti oboru: oblast veřejné správy, oblast životní prostředí, výhodou oblast vodoprávního řízení
 • praxe v oboru veřejné správy či samosprávy výhodou
uvítáme znalosti právních předpisů: 
 • zákon o vodách, o obcích, stavební zákon, správní řád, 
 • zákon o vodovodech a kanalizacích
 • zákony z oblasti životního prostředí 

Uvítáme:

 • praxi v oboru veřejné správy či samosprávy 

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti: 

 • dovednost pracovat na PC (Windows, MS Office – Word, Excel, Internet a elektronická pošta, správa souborů),
 • ochota se dále vzdělávat,
 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti), 
 • řidičské oprávnění skupiny B a ochota řídit referentské vozidlo.

Osobnostní předpoklady:

 • rozhodnost, odolnost proti stresu,
 • výkonnost, pečlivost, spolehlivost,  
 • organizační schopnosti.

Nabízíme:

 • pružnou pracovní dobu, 
 • pětitýdenní dovolenou,
 • osobní příplatek dle kvality odvedené práce,
 • příspěvek na stravování a další benefity,
 • příspěvek na životní či penzijní pojištění,
 • stabilní zaměstnání v dobrém kolektivu.

Náplň práce:

Odpovídá za výkon státní správy a samosprávy na úseku vodního hospodářství a povodňové ochrany ORP a to:

 • aktualizuje, provozuje a vede povodňový plán ORP,
 • zpracovává a vede „PRVKUK“ (plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje ve správním obvodu „Dvorsko“),
 • vede MP VAK (majetkovou a provozní evidenci vodovodů a kanalizací obcí v rozsahu ORP),
 • ČOV (čistírny odpadních vod), studny, rybníky v rámci ORP, PNV (povolení k nakládání s vodami), povolení k některým činnostem, stavební povolení k vodním dílům, posuzování projektových dokumentací z hlediska vlivů na podzemní a povrchové vody, hydrologie správního obvodu „Dvorsko“, povolování staveb za účelem úpravy a údržby vodních toků, řeší havárie na úseku vodního hospodářství, zpracování a vedení vodoprávní evidence ORP,
 • vydávání Koordinovaných stanovisek v oblasti vodního hospodářství.

Bližší informace k obsahu práce Vám podá vedoucí odboru Milan Šimek tel. 499 318 138.

Uzávěrka přihlášek: 22.06.2020, ve 12:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem) obálku označit „VŘ – referent odboru OŽP - neotvírat“.

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, Bc. Jan Sedláček, tajemník MěÚ, nám. T. G. Masaryka čp. 38, 544 17  Dvůr Králové nad Labem

Náležitostí přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, uvedení telefonického a případně elektronického kontaktu, datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojte:

 • motivační dopis,
 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením). Výpis z evidence Rejstříku trestů je možné na počkání získat na recepci Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
 • osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč má,
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám souhlas k jejich zpracování a uchování“.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich nebude Vaše přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo. Po ukončení výběrového řízení Vám budou Vaše doklady zaslány zpět. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 


 

 

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 742x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
Volná pracovní místa

Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)

Více pozic (Zdravotnické zařízení VIVIDUS DKnL)Kalendář akcí
5.01.2019 09:00 - 31.12.2020 17:00
Expozice textilního tisku (stálá výstava)
19.06.2020 09:00 - 30.08.2020 16:00
Tvoříš, tvořím, tvoříme (výstava + soutěž)
20.06.2020 16:00 - 19.09.2020 17:00
Pohádky z Bauerovic zahrádky II
1.07.2020 - 31.08.2020
Venkovní bazar knih
1.07.2020 - 30.08.2020
Nyní a dříve (výstava)